Prawne aspekty inwestowania funduszy venture capital

Opublikowano: 01.08.2001 r.

Autor: Bogusław Cesarz / Franz Cissarz

Ważnym częścią procesu inwestowania venture capital jest jego aspekt prawny. Od właściwego przygotowania tego etapu procesu inwestycyjnego zależy w znacznej mierze powodzenie całego przedsięwzięcia.

Ostatnim etapem negocjacji jest sporządzenie umowy i jej podpisanie.

Stosuje się standardowo dwa rodzaje umów. Są to: umowa przedwstępna oraz umowa pod warunkiem zawieszającym.

Umowa przedwstępna powinna zawierać:

·        pełny opis transakcji;
·        szczegółowy  opis praw  i obowiązków stron po dokonaniu  transakcji regulujący sprawy:

–         nadzoru, kontroli inwestora nad spółką,
–         uprawnień inwestora jako akcjonariusza w spółce,
–         sposobu rozwiązywania sporów / wykup akcji,
–         wyjścia inwestora ze spółki;

·        zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej poprzez oznaczenie warunków (terminu), po spełnieniu których umowa przyrzeczona zostanie zawarta;
·        oświadczenia i zapewnienia stron dotyczących (przykłady):

–         prawa do zawarcia i wykonania umowy,
–         stanu technicznego i prawnego majątku spółki,
–         rzetelności sprawozdań finansowych spółki,
–         stanu zobowiązań finansowych spółki, w szczególności zobowiązań podatkowych oraz innych w stosunku do Skarbu Państwa,
–         zobowiązań spółki w zakresie spraw pracowniczych,
–         rzetelności  informacji dotyczących działalności spółki,
–         zgodności działalności spółki z przepisami prawa,
–         spraw spornych;

·        uregulowania dotyczące sposobu wykonywania nadzoru nad działalnością spółki poprzez:

–         załączenie zgody rady nadzorczej na podjęcie określonych czynności,
–         załączenie zgody walnego zgromadzenia / zgromadzenia wspólników,
–         określenia sposobu reprezentacji spółki;

·        określenie prawa właściwego dla umowy;
·        określenie sposobu rozstrzyganie sporów (sąd powszechny czy sąd polubowny);
·        określenie kosztów (opłata skarbowa / podatek od czynności cywilnoprawnych) i wskazanie płatnika;
·         określenie spraw związanych z cesją praw wynikających z umowy.

 

Drugi rodzaj stosowanej umowy – umowa pod warunkiem zawieszającym – zawiera te same elementy, co umowa przedwstępna z wyjątkiem zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej. Zawarcie transakcji następuje automatycznie po spełnieniu się warunków zawieszających.

Po zamkniętych negocjacjach i podpisaniu umowy następuje dalszy etap polegający na uzyskaniu odpowiednich zgód i zezwoleń. Jest on szczególnie istotny w krajach, w których rynek kapitałowy podlega dużym ograniczeniom prawnym.

W przypadku Polski istnieje konieczność uzyskania zezwoleń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Papierów Wartościowych  i Giełd.

Po pokonaniu uciążliwych barier administracyjnych strony umowy przystępują do zamknięcia transakcji. Następuje objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale akcyjnym (zakładowym)  istniejącego przedsiębiorstwa, rzadziej nabycie akcji lub udziałów istniejącego przedsiębiorstwa czy też utworzenie nowego przedsiębiorcy.

Po dokonaniu transakcji następuje wprowadzenie przedstawicieli funduszu do  organów kontroli działających w spółce, czasami także do zarządu. Następuje wprowadzanie zmian, uzgodnionych wcześniej w umowie,  w przepisach wewnętrznych spółki regulujących sposób jej funkcjonowania. W taki sposób dochodzi do zmian w statucie (umowie) spółki i regulaminach organizacyjnych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że większość funduszy stara się już podczas negocjacji ustalić optymalną ścieżkę wyjścia z inwestycji i postanowienia te, przewidujące ustanowienie szczególnych stosunków prawnych pomiędzy inwestorem a przedsiębiorcą (np. prawo pierwokupu), mają swoje miejsce w umowie.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

wpDiscuz

Powiązane posty

Zalety i wady finansowania inwestycji poprzez vent... Wśród zalet finansowania typu venture należy wykazać w pierwszej kolejności możliwość realizacji naw...
Makroekonomiczne znaczenie funduszy venture capita... Fundusze venture capital mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Zwłaszcza nie można n...
Venture capital – zalety i wady z punktu wid... DefinicjaVenture capital można zdefiniować jako kapitał średnio- i długoterminowy, który inwestowany...

Powiązane posty

Prawne aspekty inwestowania funduszy venture capitalWażnym częścią procesu inwestowania venture capital jest jego aspekt prawny. Od właściwego przygotowania tego etapu procesu inwestycyjnego zależy (...)
Rynek funduszy venture capital w Polsce (2001r.)Wstęp do cyklu artykułów poświęconych rynkowi venture capital w Polsce.
Venture capital a inne formy finansowania inwestycji.Podstawowym podziałem dotyczącym form finansowania przedsięwzięć jest podział ze względu na charakter kapitału. Wyróżniamy kapitał obcy i własny.